Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Kósik Dániel egyéni vállalkozó (továbbiakban: Kófam) (székhely: 1239 Budapest, Szőlődomb utca 14., nyilvántartási szám: 53322074) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Infotv.), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi adatkezelés és adatvédelmi szabályzatot alkotja.

A Kófam, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

1.      Az adatkezelő neve: Kófam

Az adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő azon munkavállalói, valamint az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Megbízottak jogosultak megismerni, akik az adatkezelés céljának megvalósításában tevékenyen részt vesznek.

2.      Az adatkezelő elérhetőségei

telefon: +36 20 489 7066

email: info@kofam.hu

honlap: www.kofam.hu

3.      Az adatkezelés jogalapja

az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása törvényi felhatalmazás

Az adatkezelő címe: 1239 Budapest, Szőlődomb utca 14.

4.      A kezelt adatok köre

Természetes személyek esetén: családi és utónév, lakcím, telefonszám, email cím

Egyéb esetben: cégnév, székhely, telefonszám, email cím

A Kófam adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A megrendelés leadásakor az Ügyfélnek kötelező megadni a fenti személyes adatokat.

5.      Az adatkezelés célja

A Kófam a vele szerződő felek adatait a szerződésből eredő, valamint a szerződéssel összefüggő, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek teljesítése és a szerződésben foglalt, illetve azon alapuló jogainak érvényesítése érdekében és céljából használja, ideértve különösen a fogyasztói panaszok kezelését, számlakiállítást, követelések behajtását.

A Kófam az általa kezelt adatokat kizárólag marketing célokra, reklám anyagok küldésére, az aktuális akcióiról való tájékoztatás, az akciókról és a Kófam webáruházban jelentkező újdonságokról (pl. új termékek stb.) szóló hírlevelek és elektronikus hirdetések kiküldése, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából használja.

Az adatkezelésre a https://kofam.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

6.      Az adatkezelés időtartama

A hozzájáruló nyilatkozat megadásától az adatkezelés szükségességének lejártáig.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: a Kófam fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

7.      Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél: tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A Kófam köteles kérelemre biztosítani azt is, hogy a kérelmező hozzáférhessen az adatkezelő által kezelt adataihoz. A tájékoztatás ingyenes.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.      Az adatok helyesbítése, törlése, megsemmisítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett saját maga is kérheti a Kófam által tárolt adatainak helyesbítését.

A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;

  • az érintett - az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;

  • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (Ez esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.)

  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett hozzájáruló a megrendelés leadásával tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kófam webáruház az ott rögzített adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze és jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon kezelje és felhasználja.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az érintett kérelmezheti a kezelt adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését is, amennyiben visszavonja az adatainak kezelésére adott hozzájárulást. A kérést az adatkezelőnek teljesítenie kell, ha az adatkezelésre jogellenesen került sor, vagy már nincs szükség az adat nyilvántartására. A személyes adatok törlése kérhető szóban, írásban (emailen vagy postai levélben is).  Ha a törlés nem tagadható meg, akkor a személyes adatokat minden adatbázisból törölni kell.

9.      Az adatok átadása harmadik személynek

A vásárlás során Ön elfogadja, hogy az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adattovábbítás futárszolgálat részére: az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye – a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) szállításra átvevő és futárszolgálatnak átadó munkatársai.

A Kófam kötelezi magát, hogy gondoskodik a részére szolgáltatott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását. Abban esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználást az Ügyfél megtiltsa. Szolgáltató kötelezi magát, hogy az adatok biztonságáról gondoskodik, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Kófam fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

10.  Jogérvényesítési lehetőségek

A jogosult jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat. A bírósági eljárásra vonatkozó szabályokat részletesen az Infotv. 22. §-a tartalmazza.

11.  Cookie-k (sütik)

Annak érdekében, hogy a látogatóinkat nagyobb érdeklődésre számot tartó tartalommal és termékekkel tudjuk elérni, cookie-kat használunk, amelyek ehhez hasznos információt szolgáltatnak a weboldalainkon történt látogatásokról. A cookie-kat kizárólag ezeknek a céloknak az érdekében, az adatvédelmi irányelvek maximális figyelembe vétele mellett használjuk.

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató 2021.03.18-tól érvényes